Tất cả
Quạt 98 vk14 đồ 6m14 3 đồ t ...
Cấp độ: 98
Server: Tessen
Class: Quạt
TTGT:
800,000đ
.
Cấp độ: 98
Server: Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
450,000đ
...
Cấp độ: 103
Server: Tessen
Class: Cung
TTGT: Không
1,200,000đ
lỗi shinwa
Cấp độ: 110
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
900,000đ
găng+quần tl5 ,7 món 14 cả vk ...
Cấp độ: 125
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,110,000đ
1m14 7m12 cả vk 2m8,st5sao tb0230 ...
Cấp độ: 76
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
300,000đ
vk+găng tay tl1 ,2 món 15 cả v ...
Cấp độ: 119
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,110,000đ
quạt 70 vk14 đồ 6m14 4m12 3 đ ...
Cấp độ: 70
Server: Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
750,000đ
.
Cấp độ: 69
Server: Shuriken
Class: Kiếm
TTGT: Không
160,000đ
vk tl 5 có skill 10x , 3 món 15 , ...
Cấp độ: 124
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,220,000đ
full8 cả vk còn 10m yên
Cấp độ: 61
Server: Shuriken
Class: Cung
TTGT: Không
80,000đ
TIÊU 70 VK11 3M12 FULL10 CÓ SÓI ...
Cấp độ: 70
Server: Shuriken
Class: Tiêu
TTGT: Không
350,000đ
vk+găng tay+yoyo tl6 có skill 10x ...
Cấp độ: 120
Server: Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
1,110,000đ
2m12 cả vk,full 89,st lv 100 3tb, ...
Cấp độ: 66
Server: Katana
Class: Kunai
TTGT: Không
120,000đ
vk+găng tay+bùa tl6 có skill 10x ...
Cấp độ: 117
Server: Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
1,450,000đ
9m12 cả vk 1m8,st 2sao tb0264,4m ...
Cấp độ: 81
Server: Shuriken
Class: Kiếm
TTGT: Không
250,000đ