Tất cả
kiếm l79 full 14 15
Cấp độ: 79
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,720,000đ
kunai lv105 full 14
Cấp độ: 104
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
1,400,000đ
quạt lv104 full 14
Cấp độ: 104
Server: Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
1,000,000đ
tiêu lv60 vk15 full 14 mắt 3
Cấp độ: 60
Server: Shuriken
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,500,000đ
Kunai 59 sv23
Cấp độ: 59
Server: Shuriken
Class: Kunai
TTGT: Không
360,000đ
tiêu lv69 mắt 3
Cấp độ: 69
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
444,000đ
kiếm 90 1m15 full12 1m8 mắt 2 s ...
Cấp độ: 90
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
440,000đ
Kunai 99 còn 314my sv23
Cấp độ: 99
Server: Shuriken
Class: Kunai
TTGT: Không
300,000đ
kunai lv100 vk14 sói 2* cs ngon
Cấp độ: 100
Server: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
500,000đ
quạt lv59 vk14 mắt 3 tbs 6866
Cấp độ: 59
Server: Katana
Class: Quạt
TTGT: Không
1,100,000đ
kiếm lv70 7 món +14 xe máy lv10 ...
Cấp độ: 70
Server: Shuriken
Class: Kiếm
TTGT: Không
555,000đ
đao lv79 full12 sói cs max pig
Cấp độ: 79
Server: Kunai
Class: Đao
TTGT: Không
388,000đ
kiếm 103 full 14/15 mắt 2 tl 66 ...
Cấp độ: 103
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,200,000đ
kunai 60 6m14 4m12 mắt 3 sói 5s ...
Cấp độ: 60
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
1,100,000đ
Quat 115 sv23 full 14 cả vk 3m12 ...
Cấp độ: 115
Server: Shuriken
Class: Quạt
TTGT: Không
700,000đ
tiêu lv130 2 món +16 có xe máy ...
Cấp độ: 130
Server: Shuriken
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,400,000đ
kunai lv99 9 món +14
Cấp độ: 99
Server: Shuriken
Class: Kunai
TTGT: Không
1,444,000đ
...
Cấp độ: 91
Server: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
200,000đ
Tiêu lv69 vk12
Cấp độ: 69
Server: Shuriken
Class: Tiêu
TTGT: Không
366,000đ
Đao lv99 ful 14 15 ngọc ngon
Cấp độ: 99
Server: Shuriken
Class: Đao
TTGT: Không
1,333,000đ