Tất cả
.
Cấp độ: 59
Server: Tone
Class: Tiêu
TTGT:
300,000đ
.
Cấp độ: 69
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
100,000đ
.
Cấp độ: 83
Server: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
200,000đ
.
Cấp độ: 90
Server: Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
180,000đ
.
Cấp độ: 85
Server: Shuriken
Class: Tiêu
TTGT: Không
250,000đ
.
Cấp độ: 90
Server: Kunai
Class: Đao
TTGT: Không
350,000đ
.
Cấp độ: 90
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
180,000đ
vk12 full12
Cấp độ: 102
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
400,000đ
vk12 full8 còn 113m yên
Cấp độ: 42
Server: Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
150,000đ
vk12 full8 còn 92m yên
Cấp độ: 41
Server: Katana
Class: Kunai
TTGT: Không
150,000đ
vk12 full8
Cấp độ: 69
Server: Shuriken
Class: Tiêu
TTGT: Không
120,000đ
vk12 full 9,10,xm lv100 2tb,3m yên
Cấp độ: 98
Server: Katana
Class: Quạt
TTGT: Không
150,000đ
vk12 full 8,st víp ftb,8stn,1skn,2 ...
Cấp độ: 70
Server: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
80,000đ
mắt 2,4m12 full 8,st lv100 tb0110 ...
Cấp độ: 59
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
150,000đ
đao 103 3 món 16 vk15 full14 sói ...
Cấp độ: 103
Server: Kunai
Class: Đao
TTGT: Không
1,900,000đ
kunai 99 5m14 full tl - có sẵn v ...
Cấp độ: 99
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
480,000đ
cung 108 vk tl6 - sói 5s vip
Cấp độ: 108
Server: Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
350,000đ
đao 59 ig canfuho vk14 full12 - fu ...
Cấp độ: 59
Server: Kunai
Class: Đao
TTGT: Không
750,000đ
.
Cấp độ: 62
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
140,000đ
.
Cấp độ: 79
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
180,000đ